கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்துப்பாருங்கள். சங்கீதம் 34:8

Join Our Whatsapp Group for Gettng Latest Updates

சகோ. ஏ.வி.எம் ராஜன்அவர்களின் சாட்சி "ஒரு முறை அப்பா என கூப்பிடு நாளை நீ கடன்காரன் இல்லை" - இயேசு

Bro. A.V.M.Rajan எப்படி இயேசுவை அறிந்துகொண்டேன் Testimony

Play for Audio


சகோ. ஏ.வி.எம் ராஜன்அவர்களின் சாட்சி 
"ஒரு முறை அப்பா என கூப்பிடு நாளை நீ கடன்காரன் இல்லை" - இயேசு

Play for Video

No comments:

Post a Comment