கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்துப்பாருங்கள். சங்கீதம் 34:8

Join Our Whatsapp Group for Gettng Latest Updates

சகோ. டேவிட் குமார் அவர்களின் சாட்சி

Bro. David Kumar's Testimony


Play for Audio


சகோ. டேவிட் குமார் அவர்களின் சாட்சி


Play for Video

No comments:

Post a Comment